วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมสืบค้นความรู้ 1.ความหมายของการ "ออกแบบกราฟิก"ความหมายที่ 1

ที่มา: http://www.learners.in.th/blogs/posts/92622
เขียนโดย: ธนา เลม่อน ยะนันโต
              การออกแบบกราฟิกหมายถึง ได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่า “กราฟิก” ไว้อยู่หลายความหมายด้วยกัน ในสมัยโบราณหมายความถึง ภาพลายเส้นหรือภาพที่เกิดจากการวัด จากการขีดเขียนที่แสดงด้วยตารางหรือแผนภาพ การวาดเขียนการระบายสี การสร้างงานศิลปะบนพื้นระนาบ หรืออาจกล่าวอีกนักหนึ่งว่างานกราฟิกหมายถึงกระบวนการออกแบบต่างๆ ในสิ่งที่เป็นวัสดุ 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาวเท่านั้น เช่น งานออกแบบบ้านของสถาปนิกในการเขียนแบบ ตัวภาพและรายละเอียดบนแปลนบ้านเรียกว่าเป็นงานกราฟิกการเขียนภาพเหมือนจริงของจิตรกร การออกแบบภาพโฆษณาของนักออกแบบ การออกแบบฉลาก หรือลวดลายหรือภาพประกอบ หรือตัวอักษรที่ปรากฏบนฉลากสินค้า บนตัวสินค้าหรือบนภาชนะบรรจุสินค้า ฯลฯ เหล่านี้จัดว่าเป็นงานกราฟิกทั้งสิ้น

ความหมายที่ 2
ที่มา:http://bowtysnoo.blogspot.com/
เขียนโดย: จุฑารัตน์  จอกสูงเนิน
ความหมายของการออกแบบกราฟิกเป็นลักษณะของการออกแบบพื้นผิว 2 มิติเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ งานกราฟิกมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาจะโน้มน้าวจิตใจได้ดีกว่าการรับรู้ประเภทอื่น   งานกราฟิกที่ดีต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ดีด้วย นับตั้งแต่หลักการเบื้องต้นของศิลปะ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตวัสดุกราฟิก นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการออกแบบกราฟิกด้วย เพื่อที่จะสามารถพัฒนางานออกแบบให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความหมายที่ 3
ที่มา: http://www.cmmedia99.com/design%20tip/design_tip_03.html
เขียนโดย: CMMMEDIA
               ความหมายของการออกแบบกราฟิก เป็นลักษณะของการออกแบบพื้นผิว 2 มิติ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้เป็นส่วนใหญ่

สรุปความหมายคำว่า  "ออกแบบกราฟิก"
ที่มาhttp://artd3302-kanda.blogspot.com/
เขียนโดย: นางสาวกานดา  สุดสาคร
                 ความหมายของการออกแบบกราฟิก เป็นการออกแบบ 2 มิติ เป็นสื่อสำหรับถ่ายทอดความรู้สึกจากบุคคลหนึ่งไปยังหลายๆบุคคล เพื่อให้เข้าใจง่ายและได้รับข้อมูลที่ตรงกันโดยใช้ประสาททางการมองเห็นเป็นการรับรู้ส่วนใหญ่เพราะสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้มีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวจิตใจได้ดีที่สุด

2.ความหมายของการ "ออกแบบบรรจุภัณฑ์"
ความหมายที่ 1
ที่มาhttp://thaipackaging.blogspot.com/2009/06/blog-post.html
เขียนโดย: หนุ่ม
             บรรจุภัณฑ์” หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ทำจากวัสดุใดๆ ที่นำมาใช้สำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ลำเลียง จัดส่ง และนำเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภค

ความหมายที่ 2
ที่มา:http://netra.lpru.ac.th/~weta/c1/c1_print.html
เขียนโดย: 
              การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging  design) หมายถึง  การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์

ความหมายที่ 3
ที่มาhttp://allideastudio.co.th/packaging-design.php
เขียนโดย:All Idea Stu
              ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) คือ การผลิตสิ่งบรรจุ หรือ ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ข้างใน Packaging ไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย หรือเพื่อความสะดวกในการนำสินค้าไปใช้งาน


สรุปความหมายของคำว่า "ออกแบบบรรจุภัณฑ์"
ที่มา:http://artd3302-kanda.blogspot.com/
เขียนโดย: นางสาวกานดา  สุดสาคร
                   การออกแบบบรรจุภัณฑ์หมายถึง การผลิตสิ่งที่ห่อหุ้มให้มีความลงตัวกับสินค้าสะดวกในการใช้งานและ เพื่อป้องกันไม่่ให้สินค้านั้นๆ มีความเสียหาย อีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าต่อผู้บริโภค
             
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น