วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง
(Product and Package Visual Analysis)


การดำเนินงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้า ผู้ออกแบบจะต้องมีการวางแผนและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินงานทุกครั้ง ควรจัดแผนงานที่สมบูรณ์ทำให้เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การวางกรอบแนวคิด หรือการสร้างกรอบการดำเนินงานเอาไว้เพื่อเป็นการกำหนดแนวการดำเนินงานและสามารถสื่อเห็นแผนภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ

การวางแผนกรอบแนวคิดของการดำเนินงานโดยใช้หลักการ 3 ส. เพียงแค่ 3 ขั้นตอน เพื่อให้เห็นภาพรวมหรือจุดเริ่มต้น ของการดำเนินงานการคิดวางแผน ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงถึงการศึกษาข้อมูล ความรู้ ทฤษฏี หลักการ วิธีการ และแผนปฎิบัติการในเชิงลึก


             การวางแผนกรอบแนวคิดของการดำเนินงานโดนใช้หลักการ 3 ส. เพียงแค่ 3 ขั้นตอน เพื่อให้เห็นภาพรวมหรือจุดเริ่มต้น ของการดำเนินงานการคิดวางแผน ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงถึงการศึกษาข้อมูล ความรู้ อฤษฎี หลักการ วิธีการ และแผนปฏิบัติการในเชิงลึก

               การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมองเห็นเป็นวิธีการศึกษา วิเคราะห์-วิจัย ข้อมูลเบื้องต้นที่นักออกแบบจะต้องใช้ในการเริ่มต้นทำงานเสมอโดยวิธีและการสังเกตคุณลักษณะรูปลักษณ์เป็นการประมวลสรุปในสิ่งที่ได้รับรู้ ได้มองเห็นโดยใช้ดุลพินิจหรือความรู้ที่มีอยู่ในตัวรับรู้และแปลความหมาย ในสิ่งที่รู้ที่เห็นออกมาวิธีที่จะตรวจสอบในสิ่งที่ต้องการหาคำตอบให้ได้นั้น นักออกแบบต้องอาศัยความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มา เพื่อสรุปผลให้ได้อย่างมีหลักการและเหตุผลให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้เพราะนักออกแบบ มีวิถีและวิํธีการทำงานที่แตกต่างกันไป คือการศึกษาวิจัย และค้นหาแนวทางที่เป็นไปได้จริง โดยยึดกฎแห่งกฎแก่งการใช้งานจริงภายในตัวผลงานให้ได้ก่อนที่จะยึดมั่นในหลักการทางความสวยงามรูปลักษณ์ภายนอกเป็น ประเด็นรองตามหลักการของการสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการทำงานของนักออกแบบ ต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวข้องเพื่อแสดงทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยในการผลิตและเพื่อการนำเสนอผลงานต้องใช้การสื่อสานให้ผู้ร่วมงานอื่นๆได้ร่วมคิดร่วมสร่างความเข้าใจในเบื้องต้นนักออกแบบก็ต้องคิดวางแผนและคำนึงถึงเป็นการล่วงหน้าเอาไว้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น